Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disharmony /dis'hɑ:məni/  

  • Danh từ
    sự không hòa hợp, sự bất hòa
    he noted the disharmony between husband and wife
    anh ta nhận thấy sự bất hòa giữa hai vợ chồng