Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự bất hòa; mối bất hóa
  sow discord
  gieo bất hòa
  (âm nhạc) sự nghịch tai; âm nghịch tai
  an (the) apple of discord
  xem apple

  * Các từ tương tự:
  discordance, discordant, discordantly