Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

attrition /ə'tri∫n/  

  • Danh từ
    sự tiêu hao
    a war of attrition
    chiến tranh tiêu hao
    sự cọ mòn