Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

friction-gearing /'frikʃn giəriɳ/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) sự truyền động ma xát