Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự kình địch, sự ganh đua
    enter in rivalry with somebody
    kình địch với ai; ganh đua với ai
    một đất nước bị tê liệt vì kình địch về chính trị