Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mối hận thù, mối cừu hận
  be at deadly feud with someone
  mang mối tử thù với ai
  Động từ
  (+with)
  mang mối cừu hận với (ai)
  hai bộ lạc này luôn luôn hận thù nhau

  * Các từ tương tự:
  feudal, feudalise, feudalism, feudalist, feudalistic, feudality, feudalization, feudalize, feudary