Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chúa đất phong; chư hầu phong kiến
    Tính từ
    thuộc chúa đất phong; thuộc chư hầu phong kiến