Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

feudalise /'fju:dəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    phong kiến hoá