Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dao găm
  (in) dấu chữ thập để hướng dẫn độc giả tìm xem chú thích
  at dagger drawn [with somebody]
  thù địch ai, chống đối ai
  look daggers at somebody
  giận dữ nhìn ai
  nó giận dữ nhìn tôi khi tôi bảo nó làm việc năng nổ hơn nữa