Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bayonet /'beiənit/  

 • Danh từ
  lưỡi lê
  Động từ
  đâm bằng lưỡi lê
  bị đâm chết bằng lưỡi lê

  * Các từ tương tự:
  bayonet base, bayonet socket