Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm một cách miễn cưỡng, cho một cách miễn cưỡng
  she would grudge a penny even to the poorest beggar
  chị ta miễn cưỡng bỏ ra một xu dù là cho người ăn mày nghèo nhất
  Danh từ
  (+ against)
  nỗi bực tức; mối hằn thù
  he has a grudge against me
  hắn ta bực tức với tôi

  * Các từ tương tự:
  grudger