Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

feudalism /'fju:dəlizəm/  

  • Danh từ
    chế độ phong kiến