Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

feudalist /'fju:dəlist/  

  • Danh từ
    người phong kiến

    * Các từ tương tự:
    feudalistic