Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

feudality /fju:'dæliti/  

  • Danh từ
    chế độ phong kiến
    thái ấp, đất phong