Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  phong kiến
  feudal system
  chế độ phong kiến

  * Các từ tương tự:
  feudalise, feudalism, feudalist, feudalistic, feudality, feudalization, feudalize