Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

animosity /,æni'mɒsəti/  

 • Danh từ
  (+ towards, against)
  sự thù oán, sự thù địch
  he felt no animosity towards his critics
  anh ta không thù oán những người phê bình anh
  animosity between two nations
  sự thù địch giữa hai quốc gia