Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thù oán, sự thù địch (biểu lộ trong lời nói hay hành động)
    (tâm lý học) nam tính trong cá tính một phụ nữ