Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

friction-cone /'frikʃnkoun/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) côn ma xát