Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự ăn mòn, sự xói mòn
  attempts to reduce soil erosion
  những cố gắng để giảm bớt sự xói mòn đất

  * Các từ tương tự:
  erosional, erosionally