Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự gặm nhắm, sự ăn mòn
  sự cào (ruột, vì đói)
  sự giày vò, sự day dứt
  sự day dứt của lương tâm
  Tính từ
  gặm, ăn mòn
  cào (ruột)
  giày vò, day dứt