Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ăn mòn, xói mòn
  kim loại bị axít ăn mòn
  biển đã xói mòn bề mặt của vách đá qua năm tháng
  (nghĩa bóng) quyền cá nhân đang dần dần bị xói mòn

  * Các từ tương tự:
  eroded, erodent