Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  gặm
  a dog gnawing [ata bone
  con chó gặm mẩu xương
  [+ at] giày vò, làm cồn cào
  khiếp sợ và lo âu đang giày vò trái tim
  sự cồn cào của cơn đói
  tội lỗi đang cắn rứt lương tâm
  gnaw something away (off)
  gặm mòn, gặm
  chuột đã gặm nhắm cái nắp hộp

  * Các từ tương tự:
  gnawer, gnawing