Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    xói mòn, ăn mòn