Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfriendliness /'ʌn'frendlinis/  

  • Danh từ
    sự không thân mật
    sự cừu địch