Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (hàng hải)
  cột gỗ (dùng làm cột buồm, trục căng buồm…)
  Động từ
  (-rr-) spar with somebody
  đấm (ai, để tập luyện)
  tranh luận (với ai một cách thân thiện)
  tụi trẻ tranh luận với nhau

  * Các từ tương tự:
  spar-buoy, spar-deck, sparable, spare, spare part, spare tyre, spare-part surgery, spare-ribs, sparely