Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spare part /,speəpa:t/  

  • Danh từ
    phụ tùng dự phòng

    * Các từ tương tự:
    spare-part surgery