Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cốc đong rượu
    cốc rượu nhỏ

    * Các từ tương tự:
    jigger-mast, jiggered, jiggery-pokery