Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spar-deck /'spɑ:dek/  

  • Danh từ
    (hàng hải) boong tàu, sân tàu (từ mũi đến lái)