Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (bandied)
  bandy words [with somebody]
  điều qua tiếng lại với ai
  bandy something about
  bàn tán
  những câu chuyện đang được bàn tán là hoàn toàn sai
  Tính từ
  (thường xấu)
  chân vòng kiềng

  * Các từ tương tự:
  bandy-legged