Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bandy-legged /'bændi legd/  

  • Tính từ
    [có] chân vòng kiềng