Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spare-ribs /'speə,rib/  

  • Danh từ
    số nhiều
    sườn lợn đã lọc gần hết thịt