Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sparable /'spærəbl/  

  • Danh từ
    đinh không đầu (để đóng giày ống)