Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    thanh đạm
    gầy gò