Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

duel /'dju:əl/  /'du:əl/

 • Danh từ
  cuộc đọ kiếm tay đôi; cuộc đọ kiếm súng tay đôi (trước đây, để giải quyết với nhau một vấn đề danh dự)
  cuộc đọ tài tay đôi
  engage in a duel of wits
  đấu trí tay đôi
  Động từ
  (-ll-; từ Mỹ cũng –l-)
  đọ kiếm tay đôi; đọ súng tay đôi
  đọ tài tay đôi

  * Các từ tương tự:
  duellist