Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

duellist /'dju:əlist/  /'du:əlist/

  • (từ Mỹ duelist)
    người đọ kiếm tay đôi, người đọ súng tay đôi