Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

altercation /,ɔ:ltə'kei∫n/  

  • Danh từ
    cuộc cãi lộn, cuộc đấu khẩu