Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

combativeness /'kɔmbətivnis/  

  • Danh từ
    tính hiếu chiến, tính thích đánh nhau; tính thích gây gỗ