Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] thể thao; thích thể thao
  a sporting man
  một người thích thể thao
  thượng võ; hào hiệp
  it's very sporting of you to give me an initial advantage
  anh nhường cho tôi lợi thế ban đầu anh thật là có tin thần thượng võ
  sporting chance
  cơ hội tranh đua
  he gave me a sporting chance of winning by letting me start first
  anh ta cho tôi cơ hội tranh đua thắng lợi bằng cách để cho tôi xuất phát trước

  * Các từ tương tự:
  sporting chance, sporting house, sportingly