Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ humor)
  sự hài hước; sự hóm hỉnh
  sự biết hài hước, sự biết đùa
  tâm trạng
  be in [anexcellent humour
  trong tâm trạng rất vui vẻ
  (cổ) khí chất
  out of humour
  (cũ)
  bực bội)
  Động từ
  chiều ý, làm vừa lòng
  it's always best to humour him when he's in one of his bad humour
  mỗi khi ông ta nổi nóng thì tốt nhất là chiều theo ý ông ta

  * Các từ tương tự:
  humoured, humourist, humourless, humoursome, humoursomeness, -humoured