Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hài kịch; phim hài
  tính hài hước, tấn hài kịch
  ông ta không đánh giá đúng tấn hài kịch của tình huống

  * Các từ tương tự:
  comedy of manners