Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có tâm trạng (dùng trong tính từ ghép)

    * Các từ tương tự:
    -humoured