Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

temperament /'temprəmənt/  

 • Danh từ
  khí chất, tính khí
  a man with an artistic temperament
  một người có khí chất nghệ sĩ
  hai anh em có tính khí hoàn toàn khác nhau

  * Các từ tương tự:
  temperamental, temperamentally