Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

temperamental /'temprə'mentl/  

 • Tính từ
  [do] khí chất, [do] tính khí
  a temperamental aversion to hard work
  ghét (ngại) công việc nặng nhọc do tính khí vốn thế
  (thường xấu) có tính khí thất thường
  my car is a bit temperamental
  chiếc xe của tôi "tính khí" hơi thất thường

  * Các từ tương tự:
  temperamentally