Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

temperamentally /'temprə'mentəli/  

  • Phó từ
    về mặt khí chất, về mặt tính khí
    temperamentally unsuited for the job
    về mặt khí chất, không hợp với công việc ấy