Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (Mỹ -humored) (yếu tố tạo tt ghép)
  ở trong tâm trạng (nào đó)
  trong tâm trạng vui vẻ
  trong tâm trạng bực bội

  * Các từ tương tự:
  humoured