Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đùa bỡn, sự giễu cợt
  Động từ
  đùa bỡn, giễu cợt

  * Các từ tương tự:
  banterer, bantering, banteringly