Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jocularity /dʒɒkjʊ'lærəti/  

  • Danh từ
    sự vui đùa