Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

humoursome /'hju:məsəm/  

  • Tính từ
    hay thay đổi, khó chiều (tính khí)
    hay giận dỗi, hay gắt gỏng

    * Các từ tương tự:
    humoursomeness