Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

humourless /'hju:məlis/  

  • (Mỹ) humorless
    Tính từ
    không hài hước