Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

humourist /'hju:mərəs/  

  • Danh từ
    người hài hước, người hay khôi hài; người hóm hỉnh
    nhà văn khôi hài, diễn viên hài hước; người nói chuyện hóm hỉnh